504 لغت کاملا ضروری

dense

closely packed together; thick

a. The dense leaves on the trees let in a minimum* of sunlight.
b. We couldn't row because of the dense weeds in the lake.
c. His keen* knife cut through the dense jungle


.

dense  
متراکم، چگال.چگال، غلیظ، متراکم، انبوه ، احمق، خنگ

dense Adjective   /dens/

closely packed together 
از نزدیک بسته بندی شده با هم

thick  
کلفت، ستبر، صخیم، غلیظ، سفت، انبوه ، گل آلود، تیره ، ابری، گرفته ، زیاد، پرپشت.
leaves  
صورت جمع کلمه  leaf.برگها.

row  
سطر، ردیف.پارو زدن ، راندن ، ردیف، رج، قطار، راسته ، صف، ردیف چند خانه ، ردیف کردن ، قرار
  We couldn't row because of the dense weeds in the lake

مانتوانستیم پارو بزنیم به دلیل تراکم علف های موجود دردریاچه
 .

dense      densus "thick, crowded; cloudy

condense  
ذخيره کردن ،منقبض کردن يا شدن غليظ کردن ،هم چگال کردن ،همچگال ،متراکم کردن ،تغليظ کردن
،منقبض کردن ،مختصرومفيدکردن ،خلاصه کردن ،چگاليدن
 
density 4  
جرم مخصوص ،جرم حجمى ،تکاثف ،چگالى( درامار)،چگالى ،غلظت ،انبوهى
 
condensed 2  
فشرده ،خلاصه شده ،تغليظ شده ،چگاليده
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 11:13  توسط مجتبی نیازاده  | 

تست برای درس 14

Multiple Choice Questions

 1. -explanation based on thought, observation, or reasoning
 2. -extremely large
  -huge
 3. -go around; go from place to place or person to person
 4. make use of

4 True/False Questions

 1. dense-closely packed together
  -thick

        

 2. predict-tell beforehand

        

 3. descend-go or come down from a higher place to a lower level

        

 4. vanish-moisture in the air that can be seen
  -fog
  -mist

        
Multiple Choice Questions

 1. -disappear
  -disappear suddenly
 2. -moist
  -damp
 3. -closely packed together
  -thick
 4. -tell beforehand

4 True/False Questions

 1. eliminatemake use of

        

 2. descend-go or come down from a higher place to a lower level

        

 3. vapor-moisture in the air that can be seen
  -fog
  -mist

        

 4. circulate-get rid of
  -remove
  -omit

        


جواب در ادامه متنادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 10:49  توسط مجتبی نیازاده  | 

circulate

go around; go from place to place or person to person
رفتن از جایی به جای دیگر و یا فرد به فرد

a. A fan may circulate the air in summer, but it doesn't cool it.
یک فن می تواند درتابستان هوا را جابجا کن(باعث گردش هوا شود) اما نمیتواند سرما ایجاد کند
b. My father circulated among the guests at the party and made them feel comfortable.

c. Hot water circulates through the pipes in the building, keeping the room warm
circulate

circulate  
داير کردن ،منتشر کردن ،انتشار دادن ،رواج دادن ،بخشنامه کردن ،بدورمحور گشتن ،گردش کردن ،به گردش در اوردن ،منتشر شدن
cir·cu·late Verb   /ˈsərkyəˌlāt
comfortable  
راحت.

pipe  
پیپ، چپق، (مو. ) نی، نای، فلوت، نی زنی، لوله حمل موادنفتی، ساقه توخالی گیاه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 9:59  توسط مجتبی نیازاده  | 

درس 14


 1. circulate: -go around; go from place to place or person to person
 2. dense: -closely packed together
  -thick
 3. descend: -go or come down from a higher place to a lower level
 4. eliminate: -get rid of
  -remove
  -omit
 5. enormous: -extremely large
  -huge
 6. humid: -moist
  -damp
 7. predict: -tell beforehand
 8. theory: -explanation based on thought, observation, or reasoning
 9. utilize: make use of
 10. vanish: -disappear
  -disappear suddenly
 11. vapor: -moisture in the air that can be seen
  -fog
  -mist

 12. villain: a very wicked person


صفحه تمرین فلش کارت و تلفظ درس 14 504 لغت

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 9:51  توسط مجتبی نیازاده  | 

volatile


explosive; changeablea. The stock market has been quite volatile this year.
b. Bert's family was fearful of his volatile moods.
c. In a volatile speech, the dictator incited his people to violence
volatile  

فرار(farraar)، بخارشدنی، سبک ، لطیف.فرار.فرار
vol·a·tile Noun   /ˈvälətl/a substance that changes readily from solid or liquid to a vapor

explosive 2  
قابل احتراق ،يورش ناگهانى ،قابل انفجار،سوختار،منفجر شونده
ex·plo·sive Noun   /ikˈsplōsiv/
]
noun  a chemical substance that undergoes a rapid chemical change (with the production of gas) on being heated or struck

changeable  
تعویض پذیر.دگرگون  شدنی، دگرگون  پذیر، متلون ، تغییر پذیر، ناپایدار.
change·a·ble Adjective   /ˈCHānjəbəl/
stock  
موجودی، مایه ، سهام، به  موجودی افزودن .(n): مایه ، ذخیره ، موجودی کالا،
fearful  
ترسان ، بیمناک ، هراسناک
mood  
حالت، حوصله ، حال، سردماغ، خلق، مشرب،
.
incite  
انگیختن ، باصرار وادار کردن ، تحریک  کردن

violence  
خشونت، تندی، سختی، شدت، زور، غصب، اشتلم، بیحرمتی.
 .
.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 8:58  توسط مجتبی نیازاده  | 

وقفه یکساله

چقدر زود گذشت!!!

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم تیر 1390ساعت 7:56  توسط مجتبی نیازاده  | 

commence

begin; start

a. Graduation will commence at ten o'clock.
b. Bella hesitated* before commencing her speech.
c. The discussion commenced with a report on urban* affairs

 

commence

اغاز کردن ،شروع کردنME: from OFr. commencier, comencier, based on L. com- (expressing intensive force) + initiare  

begin

graduation

فارغ التحصيلى ،اخذ درجه ،فارغ التحصيل شدن ،فراغت از تحصيل
 
graduation
n. completion of a course of study (in a school, etc.); commencement, ceremony in which
 
diplomas or degrees are awarded
 
hesitate

تامل کردن ،مردد بودن ،بى ميل بودن

urban

شهرنشينى ،شهرى ،مدنى ،اهل شهر،شهر نشين
affair

امر،کاروبار،عشقبازى(با جمع هم ميايد)

 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم تیر 1389ساعت 13:17  توسط مجتبی نیازاده  | 

revive


bring back or come back to life or consciousness

a. There is a movement to revive old plays for modern audiences

جنبشی درصدد احیا  نمودن نمایشنامه های قدیمی برای مخاطبان امروزی صورت گرفته است

.
b. The nurses tried to revive the heart attack victim

پرستاران سعی کردند که بیمارسکته قلبی را به زندگی برگردانند

.
c. Committees are trying to revive interest in population* control

 

revive

زنده شدن ،دوباره داير شدن ،دوباره رواج پيدا کردن ،نيروى تازه دادن ،احيا کردن ،احيا شدن ،باز جان بخشيدن ،بهوش امدن
 


 
vive
interj. live
 
revive
,
bring back to life
bring back

برگرداندن ،پس اوردن

consciousness

هوشيارى ،خبر،حس اگاهى
,
movement

حرکت دادن ،جنبش ،تکان ،حرکت ،تغيير مکان ،گردش
 
audience
group of people gathered to see or hear
 
try

،کوشش کردن ،سعى کردن ،کوشيدن ،ازمودن ،محاکمه کردن ،جدا کردن ،سنجيدن ،ازمايش ،امتحان ،ازمون ،کوشش
 
victim

حريف ضعيف( کشتى)،قربانى ،طعمه ،دستخوش ،شکار،هدف ،تلفات

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم اردیبهشت 1389ساعت 11:15  توسط مجتبی نیازاده  | 

famine

starvation; great shortage

a. Famine in India caused the death of one-tenth of the population

قحطی درهند یک دهم جمعیت رابه کام مرگ فرستاد

b. There has been a famine of good writing in the last decade

دهه گذشته باکمبود آثارنوشتاری خوب مواجه بودیم

c. The rumor of a famine in Europe was purely fiction

 

famine

قطحى ،تنگ سالى ،قحطى ،قحط وغلا،کميابى ،نايابى ،خشکسالى

starvation
n. condition of being without food or water for a long period of time
starvation

گرسنگى ،رنج ومحنت ،قحطى زدگى
shortage

نقصان ،کسرى ،کمبود
shortage
lack, scarcity, deficit, deficiency
deficit

کسر بودجه ،کسر موازنه ،مازاد بدهى بر موجودى
deficiency

عيب ،کسرى ،فقدان ،نقص ،کمى ،کمبود،کسر،ناکارايى
rumor

شايعه ،شايعه گفتن و يا پخش کردن
gossip

شايعات بى اساس ،شايعات بى پرو پا،اراجيف ،بد گويى ،شايعات بى اساس
purely

کاملا"،بکلى

 
fiction

تصور،افسانه ،قصه ،داستان ،اختراع ،جعل ،خيال ،وهم ،دروغ ،فريب ،بهانه


+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389ساعت 17:9  توسط مجتبی نیازاده  | 

journalist

one who writes for, edits, manages, or produces a newspaper or magazine

a. There were four journalists covering the murder story

چهار روزنامه نگار به داستان جنایی پرداختند

.
b. Barbara's experience working at a book store wasn't adequate* preparation for becoming a journalist

تجربه کاری باربارا در یک فروشگاه کتاب برای شغل روزنامه نگاری کافی نبود

.
c. A journalist must have a comprehensive* knowledge* of the city where he or she works

 

journalist

روزنامه نگار

covering

روکش سيم ،پوشش ،سرپوش ،جلد،پوشه ،دربرگيرنده ،شامل
 

murder

قتل عمدى ،کشتار،ادمکشى ،کشتن ،بقتل رساندن
 
adequate

کافى ،مناسب ،لايق ،صلاحيت دار،بسنده ،رسا، ،شايسته بودن
 
preparation

،اماده کردن ،امايش ،تمهيد،،امادش ،تدارک ،تهيه مقدمات ،اقدام مقدماتى ،اماده سازى ،امادگى
 
comprehensive

جامع ،فرا گيرنده ،وسيع ،محيط،بسيط+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم اردیبهشت 1389ساعت 16:56  توسط مجتبی نیازاده  | 

مطالب قدیمی‌تر